Tingsrätten meddelar dom i Vapstensmålet

2022-06-17

Enligt rennäringslagen är det endast den som är medlem i sameby som har rätt att utöva renskötsel på samebyns område. Ingen av kärandeparterna är medlem i Vapstens sameby, men har gjort gällande att de har berövats rätten till renskötsel och att detta står i konflikt med egendomsskyddet i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Tingsrätten har med anledning härav prövat om rennäringslagens krav på medlemskap i sameby är förenlig med Europakonventionens och även regeringsformens egendomsskydd.

Tingsrätten gör bedömningen att rennäringslagens föreskrift att renskötselrätten endast får utövas av den som är medlem i sameby inte kan anses oförenlig med bestämmelserna i 2 kap 15 § regeringsformen eller Europakonventionens artikel 1 i första tilläggsprotokollet. De regler som införts vad gäller renskötseln har syftat till att åstadkomma en organiserad och mer lönsam renskötsel. Detta får anses utgöra ett godtagbart skäl för den införda regleringen av rätten att utöva renskötsel.

Eftersom ingen av kärandena är medlem i Vapstens sameby kan kärandenas yrkande om bättre rätt inte bifallas. Ett bifall till yrkandet om delad rätt till renskötsel mellan kärande- och svarandeparterna är inte heller förenligt med gällande lagstiftning. Tingsrätten har därför ogillat kärandeparternas talan och förpliktat kärandeparterna att ersätta svarandeparternas rättegångskostnader.