Tingsrätten entledigar inte nämndeman – inte olämplig för uppdraget

2021-11-25

I olika media har det förekommit påståenden om att en nämndeman vid Göteborgs tingsrätt bl.a. uppmanat människor att leva efter sharialagar och förespråkat att en man har rätt att slå sin fru om hon är upprorisk.

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. Visar sig en nämndeman olämplig för uppdraget ska denne entledigas. Även om det i och för sig finns en åsiktsfrihet även för domare är det tingsrättens uppfattning att om en nämndeman uttrycker åsikter som inte är förenliga med svensk lag kan detta vara en omständighet som gör henne eller honom olämplig för nämndemannauppdraget.

Tingsrättens utredning visar att nämndemannen sammanställt och publicerat religiösa texter i såväl tryckt form som på Internet. De uppgifter som har citerats i media förekommer i texterna men är lösryckta ur sitt sammanhang och är i delar regelrätta citat från religiösa texter. Det finns vad tingsrätten kunnat finna inte stöd i texterna för att nämndemannen själv förespråkar sådana uppfattningar på det sätt som påståtts i media.

-”Vid samtal med honom har han framhållit att han utför sin dömande gärning i enlighet med svensk lagstiftning och det finns inte något som tyder på något annat. Att en ledamot av rätten ibland är skiljaktig i exempelvis en bevisfråga är inte anmärkningsvärt utan den möjligheten följer av uppdraget”, säger chefen för Göteborgs tingsrätt, lagmannen Göran Lundahl.