Svenska Spel måste lämna KO information om ett eventuellt samarbetsavtal med TV4 angående Triss-inslag

2023-03-29

Högsta domstolens prövning har främst handlat om KO:s uppmaning till Svenska Spel stred mot två principer i yttrandefrihetsgrundlagen, exklusivitetsprincipen och efterforskningsförbudet.

Exklusivitetsprincipen innebär att en myndighet inte får, utan yttrandefrihetsgrundlagens stöd, ingripa mot någon för att han eller hon i ett program i t.ex. radio eller tv har missbrukat yttrandefriheten eller medverkat till ett sådant missbruk. Principen anses dock inte hindra ingripanden mot inslag av utpräglat kommersiell natur.

Enligt Högsta domstolen innebär exklusivitetsprincipen inte ett förbud mot varje myndighetsåtgärd som har koppling till framställningar som yttrandefrihetsgrundlagen är avsedd att skydda. KO har en viss möjlighet att inom ramen för sin tillsyn vidta utredningsåtgärder för att bedöma om ett visst förhållande faller utanför yttrandefrihetsgrundlagen. En annan sak är att KO får anses sakna fog för en sådan utredningsåtgärd om det redan på utredningsstadiet står klart att yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser kommer att förhindra ett ingripande – t.ex. åläggandet av en sanktion – mot den som är föremål för tillsyn.

Högsta domstolen har i detta fall ansett att det inte är uteslutet att Triss-inslagen, i belysning av den information som KO har begärt in, kan bedömas vara så utpräglat kommersiella att ett ingripande är möjligt. KO:s uppmaning har därför ansetts inte strida mot exklusivitetsprincipen.

Efterforskningsförbudet innebär att det allmänna inte får efterforska vissa kategorier av personer med anknytning till publiceringar i bl.a. radio och tv, däribland upphovsmän till radio- och tv-program samt de som har lämnat uppgifter för publicering i ett sådant medium.

Högsta domstolen har i detta fall konstaterat att det inte var någon hemlighet att Svenska Spel bidrog på visst sätt till Triss-inslagen. Ingenting tyder heller på att KO:s syfte med åtgärden var att få kännedom om personer vilkas anonymitet yttrandefrihetsgrundlagen skyddar; syftet var i stället att få ytterligare information om de affärsmässiga villkoren för samverkan mellan två kända parter. En åtgärd med det syftet strider, enligt Högsta domstolen, i sig inte mot efterforskningsförbudet. Ett utlämnande av det eventuella avtalet mellan TV4 och Svenska Spel har inte heller ansetts innebära någon beaktansvärd risk för ett röjande av skyddade uppgifter. KO:s uppmaning stod därför inte i strid med efterforskningsförbudet.