Rättegången i mål B 8531-21 kommer att inledas tisdag den 6 juli 2021

2021-07-05

Åklagaren väckte i juni åtal mot 12 personer med koppling till valutaväxlingsbolaget Worldexchange Stockholm AB. Åtalet för fyra av de åtalade gäller bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt. De åtalade påstås inom ramen för bolagets verksamhet ha bidragit till att 17 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor från brottslig verksamhet. Åtalet i övrigt gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Narkotikabrotten påstås avse flera hundra kilo narkotika. Bland de åtalade finns påstådda aktörer på alla nivåer inom narkotikahandeln. Åtalet bygger bl.a. på s.k. Encrobevisning.

Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas tisdagen den 6 juli 2021 kl. 9.00. Förhandlingen är planerad till 47 dagar.

Förhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt, säkerhetssal 1 på Bergsgatan 50, Stockholm.

 

Praktisk information

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Vissa av dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid.

 

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen.

Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformationen.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Carina Back och i andra hand till tingsnotarien Markus Nordström, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet kommer att vara rådmannen Erland Koch. Rätten utgörs även av rådmannen Jenny Hjukström samt fyra nämndemän.