Rätt till bistånd trots otillåten andrahandsuthyrning av hyresrätt

2022-08-30

Det är en omdiskuterad fråga om en socialnämnd är skyldig att betala ut bistånd till boendekostnad i de fall det är fråga om otillåten andrahandsuthyrning. Domstolarna har haft olika uppfattningar i frågan (se faktaruta).

Kammarrätten i Jönköping har nu i ett avgörande kommit fram till att det i ett fall inte fanns någon laglig grund för att avslå en ansökan om bistånd till boendekostnad, trots att den som sökte bistånd inte kunde visa att hyresvärden gett tillstånd till uthyrningen.

"Det är inte olagligt att hyra i andra hand utan tillstånd och ett sådant avtal gäller också mellan parterna. Att otillåten andrahandsuthyrning ur ett samhällsperspektiv är problematiskt är enligt vår bedömning inget som påverkar rätten till bistånd", säger kammarrättsrådet Mattias Håkansson.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.