Rätt att ta ut skattetillägg av mobilspelsbolag

2021-12-17

Midasplayer AB (bolaget), som befinner sig i mobilspelbranschen, tillhörde en vid tillfället kraftigt expanderande koncern med en hög omsättning och koncernbolag i flera olika länder.

Skatteverket hade påfört skattetillägg med anledning av att bolaget deklarerat inkomster baserat på en internprissättningsmodell genom vilken delar av moderkoncernens övervinster felaktigt tagits upp av bolagets moderföretag på Malta, vilket innebär att bolagets deklarerade beskattningsunderlag blev för lågt. Bolaget överklagade beslutet och argumenterade bland annat för att det var oskäligt att ta ut skattetillägg eftersom bolaget hade redovisat de relevanta omständigheterna i en ansökan om prissättningsbesked till Behörig myndighet inom Skatteverket innan deklarationslämnandet.

– Det måste förutsättas att ett bolag i en internationell koncern har den kunskap som krävs för fullgörande av sin uppgiftsskyldighet eller, vid behov, skaffar sig sådan kunskap. I detta fall har bolaget lämnat information på ett sätt som inneburit att den inte kommit den deklarationsgranskande verksamheten till del. Det har inte heller med beaktande av all lämnad information varit möjligt för Skatteverket att upptäcka den oriktiga uppgiften utan kompletterande utredningsåtgärder. Det har därför funnits en inte obetydlig risk för skatteundandragande, säger Eva Bäckström, rådman.