Rätt att återkalla läkarlegitimation

2023-10-05

Läkaren och den numera avlidna patienten fick kontakt med varandra via sociala medier. Läkaren reste till patientens hem och tillhandahöll olika läkemedel förskrivna för annan och i dödlig dos. Patienten avlägsnade sin andningsmask och intog läkemedlen. Läkaren stannade därefter kvar hos patienten till dess att denne kunde konstateras avliden.

HSAN gjorde bedömningen att läkaren inte agerat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att handlandet i högsta grad är förtroendeskadligt för en legitimerad yrkesutövare. HSAN beslutade därför att återkalla läkarens legitimation. Läkaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten, som meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande, instämmer nu i underinstansernas bedömningar.

– Kammarrätten anser att läkarens agerande i detta enskilda fall innebär att han är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Det gäller oavsett vilka motiv läkaren har haft. Därför ska hans legitimation återkallas, säger kammarrättsrådet Daniel Sjölund.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.