Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-28

De frågor i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolenmeddelat prövningstillstånd gäller vilken ersättning som ska räknasmed vid bedömningen av om kravet på god försörjning i 6 kap. 2 §utlänningslagen (2005:716) är uppfyllt och om detta krav vid enframåtsyftande bedömning måste vara uppfyllt varje enskild månadunder tillståndsperioden. 

Lagrum: 6 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen