Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-02-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting för att denne har gjort sig skyldig till en gärning som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser. Lagrum: 4 kap. 2 b § första stycket 3 utlänningslagen (2005:716).