Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-09-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om tidsgränsen om tolv månader för s.k. verkställighetsförvar har överskridits. Lagrum: 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen (2005:716)