Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-06-02

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Migrationsverket kan neka uppehålls- och arbetstillstånd med hänvisning till påstått oriktiga uppgifter i ett tidigare ansökningsförfarande. Lagrum: 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716)