Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-03-13

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det förhållandet att en familjemedlem har beviljats flyktingstatusförklaring när ny prövning har beviljats enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) innebär att även övriga familjemedlemmar ska beviljas sådan statusförklaring.