Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Borås men hade rätt att avslå i Hjällbo centrum och på Angereds torg

2022-05-06

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis i domarna att mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter som även skyddas av Europakonventionen. Endast i yttersta undantagsfall bör det vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst av det enda skälet att oroligheter kan förväntas i omgivningarna i anledning av sammankomsten.

Sammankomsten i Borås

Mål nr 4632-22

Det huvudsakliga skälet för Polismyndighetens avslagsbeslut har varit de ordnings- och säkerhetsproblem som kunde förväntas uppkomma vid sammankomsten.

De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund.

Om tidpunkterna för sammankomsten inte hade passerat hade förvaltningsrätten återförvisat målet till Polismyndigheten för prövning av de eventuella villkor som sammankomsten skulle ha förenats med, exempelvis gällande exakt tid och plats för sammankomsten.

Sammankomsterna i Hjällbo Centrum och på Angereds torg

Mål nr 3248-22

Det huvudsakliga skälet för Polismyndighetens avslagsbeslut har varit de ordnings- och säkerhetsproblem som kunde förväntas uppkomma vid sammankomsterna om platserna inte ändrades.

Polismyndigheten har ansett att just de i ansökan specifikt utpekade platserna i Hjällbo centrum och på Angereds torg inte är lämpliga utifrån ett ordnings- och säkerhetsperspektiv och att platserna därför måste ändras. Förvaltningsrätten har inte funnit anledning att ifrågasätta denna bedömning. Polismyndigheten har därför haft rätt att anvisa en annan lämplig plats för sammankomsterna i närområdet.

Eftersom personen som sökt tillstånd motsatt sig att genomföra sammankomsterna på annan plats än de han angivit i ansökan har Polismyndigheten haft rätt att avslå ansökningarna gällande de angivna platserna i Hjällbo centrum och på Angereds torg.