Otillåten taleändring i ett mål om intrång i gemenskapsformgivning?

2022-07-14

Käranden framställde vid Patent- och marknadsdomstolen yrkanden om bl.a. vitesförbud och ersättning på grund av intrång i kärandens registrerade gemenskapsformgivningar. Därefter ändrade käranden sin talan så att den också omfattade påståenden om intrång på visst sätt i bolagets oregistrerade gemen­skapsformgivningar. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med underinstansen bedömt att taleändringen var otillåten och att talan i denna del därför skulle avvisas.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har också prövat om ett interimistiskt vitesförbud skulle meddelas med anledning av det påstådda intrånget i de registrerade gemenskaps­form­givningarna. Patent- och marknadsöverdomstolen har liksom underinstansen kommit till slutsatsen att det inte var visat att det förelåg sannolika skäl för intrång och att det därmed saknades förutsättningar för att meddela ett interimistiskt förbud.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet överklagas till Högsta domstolen.