Ny taxa för advokater hotar inte rättssäkerheten

2023-05-25

Mellan åren 2016-2020 ökade statens kostnader för rättsliga biträden med 660 miljoner kronor, en ökning med 24 procent. 2021 fick därför Domstolsverket ett uppdrag av regeringen att analysera varför utgifterna har ökat så kraftigt och att lämna förslag på en bättre kostnadskontroll. Sedan dess har Domstolsverket arbetat med frågan och bland annat identifierat att en kraftig ökning av antalet förordnandemål förklarar delar av kostnadsökningen. Alltså brottmål i tingsrätt där offentlig försvarare eller målsägandebiträde har förordnats men där åtal av olika anledningar inte har väckts.

- Sveriges Domstolar har en skyldighet att hushålla med skattebetalarnas pengar. Därför är det angeläget att vi tar kontroll över kostnadsutvecklingen för rättsliga biträden. En sådan åtgärd är att införa en taxa i förordnandemål, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket.

Advokatsamfundet ger i sin skrivelse uttryck för att den nya taxan kan komma att innebära att advokater behöver arbeta gratis eller tumma på klienternas rättssäkerhet. Domstolsverket finner dessa yttranden missvisande. Den nya taxans ersättningsnivåer inkluderar själva förhörstiden men också förberedelsetid och viss tidsspillan. Beloppen är därför högre jämfört med dagens timersättning, vilket Domstolsverket anser ger en skälig ersättning. Detta kan illustreras enligt följande:

För en timmes arbete under ett förhör får idag en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde 1 476 kr exklusive moms enligt den timkostnadsnorm som regeringen har bestämt ska gälla för 2023. Enligt den nya taxan ersätts det rättsliga biträdet i ett förordnandemål, där den sammanlagda förhörstiden uppgår till en timme, med 4 160 kr exklusive moms. Om biträdet har haft tidsspillan utöver den timme som ingår i taxan, kan denne få ytterligare ersättning med 1 350 kr per timme.

Den nya taxan kommer endast att aktualiseras i de mål där den sammanlagda förhörstiden uppgår till maximalt 3 timmar och 45 minuter. Har det förekommit någon domstolsförhandling eller förhör utanför kontorstid gäller inte taxan och inte heller om biträdet företräder flera i samma mål. Då taxan utgår från ett tänkt normalfall kommer det rättsliga biträdet i vissa fall bli överkompenserat. Till exempel när förundersökningen hinner läggas ned innan förhör och mer omfattande arbete har förekommit. Det finns också möjlighet att frångå taxan om ett rättsligt biträde visar att det har varit skäligt att lägga ner avsevärt mycket mer arbete än normalt.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har en pågående dialog om den nya taxan. De är överens om behovet av att utvärdera användningen av taxan.

- Domstolsverket delar givetvis Sveriges advokatsamfunds inställning om att rättsliga biträden har rätt till skälig ersättning för det arbete som läggs ner. Vår uppfattning är att det nya förslaget till taxa kommer att ge en skälig ersättning och att rättssäkerheten inte äventyras, varken för brottsoffer eller brottsmisstänkta. Men självklart kommer vi att noggrant följa utvecklingen och konsekvenserna av taxans införande, avslutar Thomas Rolén.

Domstolsverkets svar på advokatsamfundets skrivelsepdf