Nattklubb har inte rätt till försäkringsersättning för stängning under covid 19-pandemin

2023-07-11

Ett bolag som driver nattklubb i Stockholm stängde verksamheten under 2020 på grund av de restriktioner som gällde för bl.a. restaurangverksamhet. Bolaget begärde ersättning från sin epidemiavbrottsförsäkring.

Enligt försäkringsvillkoren gällde försäkringen vid avbrott på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Försäkringsbolaget ansåg att försäkringen enbart gällde vid avbrott på grund av ingripanden som riktats direkt mot den försäkrade verksamheten medan nattklubben ansåg att den omfattade även de generella föreskrifter som Folkhälsomyndigheten utfärdat under pandemin.

Vid tolkningen av försäkringsavtalet har Högsta domstolen utgått från ordalydelsen och funnit att uttrycket ”myndighets ingripande” i och för sig ger utrymme för olika tolkningar även om uttrycket talar för att det ska vara fråga om ett beslut riktat direkt till den försäkrade verksamheten. Villkorens utformning i övrigt stöder dessutom i hög grad den tolkning som försäkringsbolaget hävdat.

Högsta domstolen har ansett att uttrycket ”myndighets ingripande” i försäkringen ska tolkas så att det inte omfattar generella föreskrifter. Försäkringsbolaget är därmed inte skyldigt att betala ersättning för stängningen.