Nacka tingsrätt utfärdar stämning i klimatmålet

2023-03-21

Talan i målet väcktes i november 2022. Efter att ett av yrkandena avvisats har tingsrätten informerat de anmälda gruppmedlemmarna om talan och 300 av medlemmarna har därefter i rätt tid anmält att de vill omfattas av talan i målet.

 

Sedan gruppen alltså slutligen har bestämts har tingsrätten ansett att det funnits skäl att utfärda stämning i målet. I stämningen föreläggs staten – som företräds av Justitiekanslern – att inom viss tid redovisa sin inställning till framställda yrkanden och redogöra för grunden för denna inställning. Staten har fått tre månader på sig att lämna sitt yttrande. Tiden räknas från det att staten delgivits stämningen.

 

Tingsrätten kommer under handläggningen av målet förmodligen att hålla ett sammanträde för muntlig förberedelse. Syftet med ett sådant sammanträde är att förbereda målet för ett slutligt avgörande. Om yrkanden och grunder är oklara eller ofullständiga kan tingsrätten och parterna då diskutera och reda ut frågorna så att målet blir klart för huvudförhandling eller ett avgörande efter skriftlig handläggning. Tingsrätten kan för närvarande inte lämna någon prognos i fråga om när målet kan vara avgjort eller när det kan komma att bli aktuellt med sammanträden i målet.

 

Rådmannen Olof Roos (08-561 656 82) och tingsnotarien Sofia Ramqvist (08-561 657 68) är ansvariga för målet.