Migrationsöverdomstolen avslår överklagande om svenskt medborgarskap

2023-05-29

För att en utlänning ska kunna beviljas svenskt medborgarskap krävs enligt 11 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap att denne styrkt sin identitet. Detta görs vanligtvis genom att uppvisa ett pass. Om ett pass inte kan uppvisas eller om det finns frågetecken kring uppgifterna i passet kan dispens från kravet medges enligt 12 § lagen om svenskt medborgarskap. I målet hade Migrationsverket i samband med att utlänningen sökte om asyl år 2014 ändrat dennes ålder. I ärendet om medborgarskap gav utlänningen in ett pass med den födelsetid som Migrationsverket fastställt under asylprocessen. Migrationsöverdomstolen bedömer att passet utifrån de olika uppgifter som förekommit om den klagandes ålder inte kan styrka hans identitet. Utifrån oklarheterna om utlänningens ålder har han heller inte gjort sin ålder sannolik och överklagandet avslogs därför.

– När den klagande i ärendet lämnat olika uppgifter om sin födelsetid och denna har ändrats på initiativ av Migrationsverket har han inte gjort sin identitet sannolik, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman.