Migrationsöverdomstolen avslår överklagande i mål om svenskt medborgarskap.

2023-06-22

I lagen om svenskt medborgarskap finns regler avseende den sökandes förväntade levnadssätt. Om den sökande deltagit i en organisation som gjort sig skyldig till systematiska, omfattande och grova övergrepp kan svenskt medborgarskap beviljas först sedan en viss tid förflutit. Migrationsöverdomstolen bedömer att de reguljära syriska väpnade styrkorna efter utbrottet av inbördeskriget i Syrien år 2011 är en sådan organisation som gör sig skyldig till systematiska, omfattande och grova övergrepp. Den sökande i målet hade tjänstgjort som värnpliktig med vapenfri tjänst. Migrationsöverdomstolen bedömde att han som värnpliktig varit verksam i organisationen på ett sådant sätt och i en sådan grad att han skulle anses ha bidragit till organisationens verksamhet. Han kan därför inte beviljas svenskt medborgarskap.

– Migrationsöverdomstolen har bedömt att den sökande inte kan beviljas svenskt medborgarskap eftersom han tjänstgjort som värnpliktig i de syriska reguljära väpnade styrkorna under den tid som dessa gjort sig skyldiga till systematiska, omfattande och grova övergrepp, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman.