Mark- och miljödomstolen säger nej till en bergtäkt i Hugelsta

2022-03-16

Ansökan

I januari 2021 ansökte Swerock Aktiebolag om miljötillstånd för att starta en bergtäkt för att ta ut totalt 11 000 000 ton berg under en period av 25 år, samt bedriva återvinning av främst entreprenadberg och sänka av grundvattennivån inom området för bergtäkten. Platsen för den planerade bergtäkten är Hugelsta, som ligger cirka tre kilometer öster om Eskilstuna tätort.

Motstående intressen

Flera miljömyndigheter, tio stycken föreningar (som främst representerar fritidssektorn) samt närmare 40 stycken närboende har varit kritiska till Swerock Aktiebolags planer på en bergtäkt i Hugelsta.

Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolen har kommit fram till att ansökan inte uppfyller alla krav som ställs upp i miljöbalken för ett miljötillstånd. Lokaliseringen av den planerade täkten är inte lämplig med hänsyn till främst Eskilstuna kommuns behov av att kunna styra bebyggelseutecklingen i närheten av tätorten. Swerock Aktiebolag har inte visat hur buller och andra störningar från lastbilstransporter till och från täkten kan hållas på en acceptabel nivå. Swerock Aktiebolag har inte heller visat att det finns behov av bergmaterial från ytterligare en täkt. För en utförlig redovisning av motiveringen till avgörandet, se avsnitt 7.3.1-7.3.19 i domen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.