Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till etablering av vindkraft på Storgrundet, Söderhamns och Gävle kommuner

2023-09-14

Bolagets ansökan har tillstyrkts av samtliga remissmyndigheter utom Sjöfartsverket som anser att vindkraftparken kan störa sjötrafiken i området. Domstolen har i dessa delar föreskrivit villkor samt i övrigt konstaterat att vindkraftverksamheten inte innebär något hinder för sjöfarten.

Bolagets ansökan har tillstyrkts av båda de berörda kommunerna.

Prövningen har engagerat ett stort antal privatpersoner och organisationer som ansett att verksamheten inte bör tillåtas.

Domstolen har sammantaget gjort bedömningen att verksamheten, med de villkor som meddelats, är tillåtlig.