Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Forsmarks industrihamn

2023-07-13

Miljötillståndet ger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) rätt att bygga ut hamnen och fortsätta bedriva hamnverksamhet inom hamnområdet. Tillståndsdomen innehåller även miljövillkor ifråga om t.ex. buller, behandling av dagvatten samt skyddsåtgärder för att minimera risk på negativ påverkan vid grumlande arbeten. Tillståndet kan tas i anspråk omedelbart även om domen överklagas.

Syftet med SKB:s ansökan har varit att få ett miljötillstånd till hamnverksamhet med de behov som i framtiden kommer att föreligga för den kärntekniska verksamheten i Forsmark, främst möjligheter till fartygstransporter av bergmassor och annat material i samband med anläggande och drift av SKB:s slutförvarsanläggningar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) och för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret).