Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till återupptagen drift vid Dannemora gruva

2023-06-22

Domstolen kommer fram till att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda. Bolaget har genom beskrivningarna i ansökan och föreslagna försiktighetsmått och skyddsåtgärder visat att man följer miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Den aktuella järnmalmsfyndigheten är av riksintresse för värdefulla ämnen och material, och det finns en gällande bearbetningskoncession där gruvdrift på platsen bedöms vara förenlig med reglerna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kapitlet miljöbalken.

Några centrala frågor i målet, som bl.a. Länsstyrelsen i Uppsala län särskilt har lyft fram, har gällt påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten och på fladdermöss som etablerat sig i gruvområdet. Domstolen gör med hänsyn till föreskrivna villkor och bolagets åtaganden bedömningen att det inte sker någon otillåten påverkan på dessa eller andra motstående intressen.

- Vi bedömer att en återstart av gruvverksamheten, med bolagets fossilfria inriktning, främjar miljöbalkens mål om en god hushållning med naturresurser. Med de villkor och åtaganden som anges i domen kan verksamheten bedrivas med hänsyn till såväl närboende och naturliv som riksintresset för mineral, säger Erika Ekman, ansvarig juristdomare i målet.

Lokalisering av gruvan enligt bild ur sökandens miljökonsekvensbeskrivning