Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan om vindkraft i havet inom Gävle kommun

2022-10-05

Handläggningen i målet har varit mycket omfattande. Då brister finns i samrådet har miljökonsekvensbeskrivningen inte godkänts och ansökan avvisats. Domstolen har därmed inte tagit ställning till ansökans innehåll såvitt avser antal vindkraftverk, höjd på vindkraftverken, villkor för tillstånd mm.