Malmö stad nekas miljötillstånd för utfyllnad i Norra Hamnen

2022-01-21

Mark- och miljödomstolen har bedömt att en utfyllnad av Norra Hamnen skulle komma att innebära en otillåten försämring av den nuvarande vattenmiljön. För att en otillåten åtgärd ska kunna vidtas skulle det krävas ett undantag från bestämmelserna.

- Domstolen förstår att det är viktigt för Malmö kommun att kunna utveckla såväl Malmö hamn som att kunna bygga centralt belägna bostäder. Å andra sidan är det av stort intresse att de marina vattenmiljöerna med grunda bottnar bevaras och att Sverige följer EU:s vattendirektiv. Domstolen anser därför inte att de skäl, framförallt kopplade till samhällsutveckling, som Malmö kommun anfört för att ett undantag ska kunna medges är tillräckliga och därmed finns det inte förutsättningar för att kunna ge tillstånd till ansökan, säger ordföranden i målet rådman Karin Fridell.

Malmö kommun har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd att fylla ut ett vattenområde inom Norra Hamnen. Genom att fylla ut delar av vattnet skulle landytorna för hamnverksamheten kunna effektiviseras och dagens hamnanknutna verksamhet flyttas längre ut från Malmö centrum. Detta skulle också innebära en möjlighet att bygga bostäder och kontor i de centrala delarna av staden med närhet till kommunikationer.