Mål om intrång i ensamrätt till fotografier och teckningar

2021-07-01

I ett mål om intrång i ensamrätt till fotografier och teckningar hade en privatperson begärt skadestånd av en annan privatperson för att denne dels skrivit ut de på internet tillgängliggjorda alstren och därigenom framställt exemplar, dels elektroniskt gett in fotografierna och teckningarna till domstol inom ramen för ett annat mål mellan parterna och därigenom tillgängliggjort alstren för allmänheten.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att åtgärden att elektroniskt ge in fotografierna och teckningarna i ett mål i domstol mellan privatpersoner inte har inneburit att alstren har överförts till allmänheten och alltså inte gjorts tillgängliga för allmänheten i den mening som avses i upphovsrättslagen. Åtgärden har därmed inte inneburit något förfogande i strid med upphovsrättslagen.

 

Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat att det visserligen stått klart att svaranden genom sina utskrifter hade framställt exemplar av teckningarna och fotografierna. Domstolen har dock bedömt att denna exemplarframställning har varit tillåten enligt upphovsrättslagens inskränkning i ensamrätten som ger privatpersoner rätt att framställa exemplar för privat bruk.

 

Sammantaget har Patent- och marknadsöverdomstolen därför funnit att det inte hade begåtts något intrång i ensamrätten till fotografierna och teckningarna.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.