Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om utökat antal vårdplatser inom Region Uppsala

2022-03-10

IVO har vid flera tillfällen bedömt att det finns allvarliga brister på Akademiska sjukhuset, och att dessa innebär en fara för patientsäkerheten. IVO har därför förelagt regionen att tillgängligöra det antal vårdplatser som behövs för att tillgodose alla patienters behov av inneliggande vård. Antalet ska utgå från behov men vara minst 30 nya vårdplatser. Om det inte görs inom utsatt tid riskerar regionen att behöva betala ett vite om 20 miljoner kronor.

Kammarrätten har nu upphävt IVO:s beslut.

Ett föreläggande måste vara formulerat på ett tydligt och precist sätt, så att det står helt klart för mottagaren vad den måste göra för att inte behöva betala vitet. Kammarrätten bedömer att IVO:s föreläggande inte är tillräckligt tydligt och att det lämnar ett alltför för stort utrymme för tolkning av om regionen har uppfyllt IVO:s krav eller inte.

Det finns formuleringar i föreläggandet som är vaga och otydliga, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman. Vad menas exempelvis med att det ska finnas så många vårdplatser som behövs eller att alla patienters behov ska tillgodoses? Det är inte entydigt. Därför kan föreläggandet inte godkännas.

Kammarrätten tar inte ställning till hur många vårdplatser som faktiskt behövs på Akademiska sjukhuset. Domen behandlar frågan om IVO:s föreläggande är tillräckligt tydlligt.