Inte rätt till bistånd till kostnad för personlig assistans

2021-11-12

En person som har rätt till personlig assistans enligt LSS kan inte få mer assistans efter att den fyllt 65 år, även om behoven ökat. Så står det i lagen. Kammarrätten har prövat om kommunen i en sådan situation i stället kan tvingas betala för assistanskostnaden med stöd av bestämmelserna i socialtjänstlagen. Domstolen fann att det inte var möjligt. De ökade behoven ska i en sådan situation tillgodoses genom andra insatser. Är flera insatser lämpliga kan hänsyn tas till kommunens kostnader och organisatoriska svårigheter vid valet av insats.

"Behoven måste naturligtvis tillgodoses även om det finns begränsningar i LSS, men formerna för stödet påverkas av att det är socialtjänstlagen som gäller", säger kammarrättsrådet Mattias Håkansson.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.