Innehav av två kulsprutepistoler var grovt vapenbrott

2022-07-13

Ett vapenbrott, t.ex. ett olovligt innehav av ett vapen, kan rubriceras som vapenbrott av normalgraden, som grovt vapenbrott eller som synnerligen grovt vapenbrott. För synnerligen grovt vapenbrott gäller en särskilt sträng straffskala på fängelse i mellan fyra och sju år. Vid bedömningen av om ett vapenbrott är synnerligen grovt ska, enligt lagtexten, särskilt beaktas om befattningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet. 

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att vid rubriceringen av ett vapenbrott ska samtliga omständigheter beaktas. Den viktigaste faktorn när man tar ställning till om ett vapenbrott är synnerligen grovt är emellertid antalet vapen. I ett enskilt fall kan även ett innehav av två särskilt farliga vapen rubriceras som ett synnerligen grovt vapenbrott. Det bör dock, enligt domstolen, ske enbart undantagsvis, nämligen då innehavet vid en sammantagen bedömning framstår som osedvanligt farligt. Vid denna bedömning kan, utöver graden av farlighet hos vapnen, även andra faktorer beaktas, t.ex. om vapnen har innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

I domen konstateras att flera omständigheter talar för att 18-åringens innehav av de båda kulsprutepistolerna har varit av särskilt farligt slag, däribland att det har varit fråga om vapen som lätt skulle ha kunnat åstadkomma mycket omfattande skador. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna framstår vapenbrottet därför som mycket allvarligt. Domstolen anser emellertid inte att det har präglats av sådan osedvanlig grad av farlighet att det ska rubriceras som synnerligen grovt vapenbrott. Vapenbrottet rubriceras i stället som grovt vapenbrott. Domstolen konstaterar att brottet har ett straffvärde som ligger nära straffvärdet för synnerligen grovt vapenbrott. 

Genom domen döms 18-åringen för det aktuella vapenbrottet, för ytterligare ett fall av grovt vapenbrott och för viss ytterligare brottslighet till fängelse i två år och sex månader. Vid straffmätningen har domstolen beaktat de särskilda regler om påföljder för unga som gällde vid tiden för brotten.