Ingen skyldighet att reklamera oskäligt pris enligt konsumenttjänstlagen, men passivitet kan hindra återbetalningsskyldighet

2022-01-11

En konsument hade köpt tjänster av ett byggbolag i form av renovering av badrum, kök och hall. De avtalade inte om något fast pris, utan konsumenten skulle betala skäligt pris i enlighet med 36 § konsumenttjänstlagen. Konsumenten gör gällande att det pris som begärdes från Byggbolaget var oskäligt och yrkar att få tillbaka den delen av priset som enligt henne överstiger skäligt pris. Hon hade redan betalt enligt en faktura. Byggbolaget bestrider återkravet och gör gällande att priset är skäligt och att någon återbetalningsskyldighet ändå inte föreligger till följd av passivitet. Parterna har olika uppfattningar om det föreligger en reklamationsskyldighet som tar sikte på prisets skälighet.

Högsta domstolen går i målet igenom vad som allmänt gäller för reklamationsskyldighet och annan meddelandeskyldighet inom det förmögenhetsrättsliga området. Även frågor om passivitet och betalning av ett för högt belopp som kan grunda rätt till återbetalning tas upp till behandling.

Slutsatsen blir att det inte finns någon reklamationsskyldighet beträffande prisets skälighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen, men att det inte hindrar att en passivitet i fråga om att göra gällande återkrav av betalning kan medföra att rätten till återbetalning går förlorad.