Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

2022-10-06

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att bolaget uppsåtligen överträtt reglerna om konkurrensbegränsande samarbete och att bolaget därför som utgångspunkt ska betala konkurrensskadeavgift.

 

I frågan om eftergift har Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt prövat betydelsen av att Konkurrensverket hade ålagt bolaget att ge in just den information som bolaget senare lämnade till Konkurrensverket i samband med eftergiftsansökan. Patent- och marknadsöverdomstolen har i denna fråga bedömt att det för att eftergift ska komma i fråga krävs att upp­gifterna har lämnats av bolaget på eget initiativ. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför bedömt att det inte har funnits förutsättningar för eftergift i detta fall.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt den konkurrensskadeavgift som Patent- och marknadsdomstolen bestämt. I det sammanhanget har domstolen gjort vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.