Humana Assistans AB får behålla sina tillstånd att bedriva verksamhet

2023-06-21

Den 31 januari 2023 beslutade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att återkalla Humana Assistans AB:s (Humana) tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst enligt LSS och socialtjänstlagen.

Som skäl för att återkalla tillstånden angav IVO att Humana och dess företrädare inte längre uppfyller kravet på lämplighet i LSS och socialtjänstlagen. IVO:s bedömning grundades bland annat på ett antal beslut om återkrav på utbetalad assistansersättning från Försäkringskassan, ett antal anmälningar från kommuner och flera tillsynsbeslut från IVO.

Humana har i målet lämnat in ett omfattande material som de anser förklarar de flesta av återkraven och avvikelserna i bolagets verksamhet. Humana anser att bolaget och dess företrädare är fortsatt lämpliga att bedriva verksamhet. Vid den muntliga förhandlingen har även företrädare för bolaget och vittnen hörts om bland annat Humanas verksamhet med personlig assistans och hur bolaget hanterar och förebygger avvikelser i redovisning och verksamhet.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.

- Domstolen anser att Humana i vissa fall har brustit, bland annat i sin insyn i anordnad assistans. De klarlagda bristerna är dock förhållandevis få och inte tillräckligt allvarliga för att motivera att bolaget och dess företrädare ska anses olämpliga. Domstolen bedömer också att Humana har vidtagit rimliga åtgärder för att följa IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvalitet i verksamheten, säger lagmannen Eva-Lotta Hedin.