Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot asylsökande i RFSL:s lokaler i Stockholm

2021-07-16

Mannen dömdes i tingsrätten för, utöver sexuella ofredanden, fem fall av våldtäkt. Brotten hade begåtts mot fyra asylsökande män. Tingsrätten fann att männen befann sig i en särskilt utsatt situation och att de haft mycket begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet, vilket den tidigare anställde vid RFSL otillbörligt utnyttjat. Straffet bestämdes till fyra års fängelse.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att situationen för männen varit svår och att de alla varit rädda för att inte få den hjälp de var i så starkt behov av. Till skillnad från tingsrätten anser dock hovrätten att den situation som de asylsökande männen befann sig i inte kan jämställas med en sådan särskilt utsatt situation som avses i våldtäktsbestämmelsen.

Däremot anser hovrätten att utredningen i målet visar att de asylsökande männen i flera fall inte deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna och att den tidigare anställde hos RFSL har förstått detta. I dessa fall har männen varken i ord eller i handling eller på annat sätt gett uttryck för ett frivilligt deltagande. Därför dömer även hovrätten mannen för våldtäkt i tre av fallen.

- Även om vi har kommit fram till att situationen för de asylsökande männen inte når upp till kravet på en särskilt utsatt situation har den RFSL-anställde på ett förslaget och hänsynslöst sätt utnyttjat den svåra situation männen befunnit sig i, säger Christina Brobacke, hovrättsråd och ordförande i målet.

Hovrättens ledamöter är eniga i sina bedömningar.