Hovrätten meddelar dom i mål om preskription av skadestånd på grund av överträdelser av Europakonventionen

2023-03-17

En kvinna har väckt talan mot Nässjö kommun och begärt att kommunen ska betala ideellt skadestånd till henne. Som grund för talan har kvinnan hävdat att kommunen har försummat sitt tillsynsansvar när hon var fosterhemsplacerad mellan åren 1972 och 1974 och att kommunen därigenom har kränkt hennes rättigheter enligt Europakonventionen.

Kommunen har motsatt sig skadeståndsskyldigheten och bland annat gjort gällande att kvinnan har väckt talan för sent och att anspråket därför är preskriberat.

Tingsrätten har avgjort frågan om preskription och kommit fram till att kvinnan har väckt talan för sent. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.