Hovrätten meddelar dom i det s.k. Fentanylmålet

2021-06-16

Hovrätten har till skillnad från tingsrätten kommit fram till att det inte beträffande något av dödsfallen är bevisat att mannen har gjort sig skyldig till brott.

Hovrätten har i några av fallen bedömt att det i och för sig är bevisat att de avlidna har använt sådan fentanylanalog som mannen i sin verksamhet hade sålt till dem. Enligt hovrätten räcker dock inte bevisningen för att utesluta att de avlidna begått självmord genom avsiktlig överdosering av preparatet. Eftersom det av straffrättsliga principer följer att man som regel inte behöver ansvara för att någon annan person själv medvetet utsätter sig för skada, frikänner hovrätten mannen redan på den grunden från ansvar för brott när det gäller dessa dödsfall.

I andra fall har hovrätten bedömt att det inte är bevisat att mannen har sålt den fentanylanalog som de avlidna har använt i samband med dödsfallen. I ett av fallen har hovrätten bedömt att det i och för sig är utrett att den avlidne har använt den fentanylanalog som mannen har sålt, men eftersom det inte kan uteslutas att den avlidne i samband med dödsfallet även hade använt tabletter med fentanylanalog och avlidit enbart till följd av dessa är det inte bevisat att mannen orsakat dödsfallet.

Liksom tingsrätten frikänner även hovrätten mannen för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

En följd av att mannen helt frikänns är att han inte ska betala något skadestånd till respektive avlidnes anhöriga och, i förekommande fall, dödsbo. En annan konsekvens är att hovrätten upphäver det näringsförbud som tingsrätten har meddelat.