Hovrätten har idag fastställt Örebro tingsrätts beslut att förklara en tidigare advokat obehörig

2022-06-13

Örebro tingsrätt ansåg att den tidigare advokaten misskött sitt uppdrag så allvarligt att det fanns skäl att förklara honom obehörig att få brukas som ombud eller försvarare vid tingsrätten. I beslutet hänvisade tingsrätten till flera mål där den tidigare advokatens kostnadsräkningar ifrågasatts samt till prövningar i Sveriges advokatsamfund där han också ådragit sig allvarlig kritik. Hovrätten, som har instämt i tingsrättens bedömning, har fastställt beslutet.

- Han har brustit i kraven på omsorg och noggrannhet i sina kostnadsräkningar. Inte heller har han visat sådan skicklighet och sådant förstånd som man kan kräva, säger hovrättens ordförande Charlotte Brokelind.

Beslutet gäller tills vidare.