Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot Nytorgsmannen

2022-02-15

Mannen åtalades i augusti 2021 för 24 våldtäkter och viss annan brottslighet. Den 4 november 2021 dömdes han av tingsrätten till fem års fängelse för sju våldtäkter, åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, en grov fridskränkning samt viss annan brottslighet. Tre av våldtäkterna bedömdes som våldtäkt av normalgraden, två som mindre grova våldtäkter och två som oaktsamma våldtäkter. Flera av de brott som åklagaren ansåg vara våldtäkt bedömde tingsrätten som sexuella övergrepp och vissa av brotten bedömde tingsrätten som sexuella ofredanden. Skadeståndet till de 19 målsägandena bestämdes till sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor. Tingsrätten frikände mannen beträffande åtta våldtäkter mot fem olika målsägande. Åklagaren och 16 av målsägandena överklagade tingsrättens dom och begärde att hovrätten skulle döma mannen i enlighet med åtalet, skärpa straffet och bifalla målsägandenas skadeståndsyrkanden fullt ut eller i vart fall höja skadestånden. Mannen, som i tingsrätten medgav att han i vissa fall haft samlag och i andra fall hade berört målsägandena sexuellt och i många fall även filmat detta, överklagade inte tingsrättens dom.Hovrätten har prövat om mannen ska dömas för våldtäkt i ett av de fall där tingsrätten frikände mannen. Hovrättens prövning i övrigt har avsett om brotten i överklagade delar ska bedömas som våldtäkter, sexuella övergrepp eller i vissa fall sexuella ofredanden. Hovrätten instämmer helt i tingsrättens bedömningar av vad som är bevisat i målet, hur de olika brotten ska rubriceras, hur långt fängelsestraffet ska vara och skadeståndens storlek. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom.– Hovrätten har efter en noggrann prövning av målet i de delar där tingsrättens dom har överklagats kommit till samma slutsatser som tingsrätten. Tingsrättens dom ska därför inte ändras, säger hovrättsrådet Mari-Ann Roos, referent i målet. Ett av hovrättsråden är skiljaktig när det gäller en av de oaktsamma våldtäkterna och anser att den ska bedömas som en uppsåtlig våldtäkt varför påföljden ska skärpas i någon mån. I övrigt är hovrätten enig i sina bedömningar.