Hovrätten borde ha hållit huvudförhandling i ett tvistemål

2023-06-21

Jordbruksverket väckte talan i tingsrätten mot en enskild part med yrkande om att han skulle förpliktas återbetala delar av ett gårdsstöd som han hade fått för den jordbruksverksamhet som han tidigare hade bedrivit. Tingsrätten avgjorde målet utan att hålla vare sig sammanträde för muntlig förberedelse eller huvudförhandling. Käromålet bifölls. Även hovrätten avgjorde målet utan att hålla huvudförhandling trots att parten invänt mot det. Tingsrättens dom fastställdes.

Högsta domstolen anser att förhållandena sammantaget var sådana att en förhandling i hovrätten inte var obehövlig. Domstolen fäster vikt vid att parterna hade olika uppfattningar om de faktiska omständigheter som låg till grund för kravet, att personen processade utan ombud och att någon förhandling inte hölls heller i tingsrätten.

Högsta domstolen undanröjer därför hovrättens dom och återförvisar målet dit för ny prövning.