Högsta domstolen ska pröva ett redan verkställt beslut om genomsökning på distans

2023-03-17

Efter beslut om s.k. genomsökning på distans får polisen under en brottsutredning söka efter elektroniska uppgifter som finns lagrade på externa servrar eller i molnbaserade internettjänster. Lagstiftningen om genomsökning på distans är ny. Det är oklart om det får fattas beslut om genomsökning även när den avser information som kan vara lagrad utanför Sverige. Just denna fråga har kommit upp i ett överklagande till Högsta domstolen.

Det har i målet visat sig att det överklagade beslutet redan har verkställts och att effekterna av beslutet för den misstänkte inte längre kan undanröjas. Beslutet är därför av det slag som en överrätt normalt inte ska ta upp till prövning.

Det är emellertid i målet fråga om en typ av beslut som regelmässigt verkställs i nära anslutning till beslutet. Det synsätt beträffande prövning av deserta beslut som hittills har tillämpats i de allmänna domstolarna medför då att Högsta domstolen i praktiken inte kan ta ställning till frågor där det finns ett behov av prejudikatbildning. Enligt domstolen bör det därför finnas ett begränsat utrymme att pröva även deserta beslut, om det finns en betydande risk för att en prejudikatintressant fråga annars inte skulle komma under Högsta domstolens prövning.

Det finns ett stort behov av vägledning från Högsta domstolen i den fråga som aktualiseras i målet. Domstolen har därför funnit att målet kan prövas och har beslutat om prövningstillstånd.