Högsta domstolen klargör när en livstidsdömd tidigast får ansöka om omvandling till ett straff på viss tid

2020-12-16

En man som dömts till livstids fängelse ansökte om att straffet skulle omvandlas till ett tidsbestämt straff. Ansökan gjordes när mannen hade varit frihetsberövad i mer än tio år. Det hade emellertid gått mindre än tio år sedan domen mot honom hade fått laga kraft och straffet därmed hade börjat verkställas. Tingsrätten och hovrätten ansåg att man vid bestämning av den tioåriga avtjänandetiden bara skulle ta hänsyn till tiden efter det att verkställigheten av fängelsestraffet påbörjats och avvisade därför ansökan.

Högsta domstolen kommer dock fram till att också den tid som ska tillgodoräknas eftersom den tilltalade har varit frihetsberövad med anledning av de brott som prövats ska beaktas. Eftersom den livstidsdömde hade avtjänat mer än tio år av fängelsestraffet, hade han därför rätt att ansöka om omvandling av straffet till ett tidsbestämt straff.