Högsta domstolen har prövat omfattningen av utvidgat förverkande

2021-04-01

Ett utvidgat förverkande kan ske av egendom eller dess värde hos personer som döms för vissa slag av brott om egendomen anses utgöra utbyte av brottslig verksamhet, utan att det behöver klargöras vilken. Avsikten är att exempelvis dyra kapitalvaror, lyxartiklar och stora penningsummor som påträffas under omständigheter som talar för att de inte har kunnat anskaffas på laglig väg ska kunna förverkas utan att det behöver bevisas att de härrör från ett visst brott. Ett lägre beviskrav än annars gäller i dessa fall; det räcker att det framstår som klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av något slag av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Åklagaren hade i det mål Högsta domstolen prövade begärt att den tilltalade som förverkat värde skulle utge ett belopp om 380 000 kr, motsvarande en beräknad brottsvinst. Tingsrätten och hovrätten biföll yrkandet.

Högsta domstolen slår fast att ett utvidgat förverkande innebär att viss egendom kan förverkas och att det förutsätter att egendomen påträffas eller i vart fall kan identifieras och knytas till den person som döms. Ett utvidgat förverkande av egendomens värde blir främst aktuellt om det inte är lämpligt att förverka egendomen, men kan också ske om egendomen inte finns tillgänglig men ändå kan knytas till den person som döms för det brott som möjliggör ett utvidgat förverkande. Det är däremot inte möjligt att förverka en beräknad vinst utan någon koppling till viss egendom med stöd av bestämmelsen om utvidgat förverkande.

Högsta domstolen ändrade mot den bakgrunden hovrättens dom och avslog yrkandet om utvidgat förverkande.