Hinder mot utlämning till Turkiet

2023-07-13

Det brott som de två utlämningsframställningarna avser är medlemskap i väpnad terroristorganisation. De brottsliga gärningarna har bestått i att personerna har anslutit sig till Gülenrörelsen genom att de laddat ned och använt en mobilapplikation, som används av rörelsens medlemmar. Enligt turkiska myndigheter är Gülenrörelsen en väpnad terroristorganisation.

En av förutsättningarna för utlämning är att den gärning som ligger till grund för begäran om utlämning är straffbar både i Turkiet och i Sverige. Det ska alltså göras en bedömning av om gärningen motsvarar brott enligt svensk lag. Den bedömningen kan variera med hänsyn till det slag av brott som utlämningen avser. Det grundläggande syftet bakom kravet på dubbel straffbarhet – att säkerställa att den utländska kriminalisering som är aktuell allmänt sett är godtagbar från svensk synpunkt – ska beaktas. Kravet på dubbel straffbarhet ska därför i vissa situationer tillämpas särskilt strikt.

Sedan den 1 juni är deltagande i terroristorganisation straffbart i Sverige. Ett straffbart deltagande förutsätter någon form av aktivitet i verksamheten i en terroristorganisation. En terroristorganisation definieras i den svenska terroristbrottslagen som en sammanslutning av personer som begår eller på annat sätt medverkar till terroristbrott. Att ladda ned och använda en mobilapplikation kan enligt Högsta domstolen inte i sig anses utgöra ett sådant deltagande som krävs för straffbarhet enligt terroristbrottslagen. Den strikta tillämpning som ska göras innebär enligt domstolen att kravet på dubbel straffbarhet inte heller är uppfyllt såvitt avser de kvalificeringar av begreppen terroristorganisation och terroristbrott som följer av terroristbrottslagen.

Det finns alltså enligt Högsta domstolen hinder mot utlämning på grund av att kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt. Det finns också hinder på den grunden att de två personerna ­– som har flyktingstatus ­– riskerar att utsättas för förföljelse om de skulle utlämnas.