Guldlänken kan förverkas trots tidigare prövning

2023-04-13

Det utvidgade förverkandet gör det möjligt att förverka vinster som kommer från brottslig verksamhet i stort och som annars inte är åtkomliga. Till skillnad från annat förverkande krävs det då inte att den egendom som ska förverkas kan knytas till det åtalade brottet. Det räcker att det är klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet i allmänhet än att så inte är fallet.

I målet hade en man dömts för narkotikabrottslighet 2019. I den domen hade tingsrätten ogillat ett yrkande om utvidgat förverkande av en guldlänk som mannen hade burit när han greps. Den domen överklagades inte och fick laga kraft. Därefter dömdes mannen på nytt 2021 för nya narkotikabrott. Denna gång beslutade tingsrätten och sedan hovrätten om förverkande av samma guldlänk.

Högsta domstolen har haft att ta ställning till om den lagakraftvunna domen från 2019, där yrkandet om utvidgat förverkande av guldlänken alltså avslogs, hindrar en ny prövning om utvidgat förverkande av guldlänken.

Högsta domstolen konstaterar att det kan framstå som otillfredsställande om den enskilde ännu en gång ska ställas inför att behöva försvara varifrån egendomen kommer, ifall han eller hon på nytt åtalas för ett brott som kan utlösa utvidgat förverkande. Samtidigt är det en straffrättslig utgångspunkt att ett nytt begånget brott ska kunna medföra en fullständig reaktion på det brottet. Det utvidgade förverkandet är en rättsverkan av ett visst brott som den åtalade har gjort sig skyldig till och är avsett att utgöra en del i den samlade reaktionen på denna brottsliga gärning.

Mot denna bakgrund kommer Högsta domstolen fram till att domen från 2019 inte hindrar att det görs en prövning av frågan om utvidgat förverkande av guldlänken på grund av den brottslighet som mannen nu har gjort sig skyldig till. Guldlänken förverkades.