Frikännande dom i mål om åtal för grova skattebrott och medhjälp till grova skattebrott – (Paradisläckan)

2023-05-17

Tingsrätten har i dag frikänt två makar, en av dem författare, som åtalats för grova skattebrott samt deras rådgivare som åtalats för medhjälp till makarnas skattebrott. Åtalet avser uppgifter som makarna underlåtit att lämna i sina inkomstdeklarationer för inkomståren 2013–2015. Åklagaren har uppgett att makarna uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att underlåta att redovisa royaltyinkomster i form av utdelning och ersättning från deras tidigare bolag på Malta. Åklagaren har även uppgett att makarnas rådgivare, uppsåtligen medverkat till brotten genom att upprätta de aktuella inkomstdeklarationerna och ge makarna råd i samband därmed.

Målet har huvudsakligen handlat om makarnas och rådgivarens uppsåt. Det faktiska händelseförloppet har i stora delar varit ostridigt mellan parterna. Bakgrunden till händelserna är att makarna i samband med återflytt till Sverige 2013 skulle byta skattehemvist och föra över tillgångar från sina bolag på Malta till svenska bankkonton utan skattekonsekvenser. Makarna hade sedan länge en rådgivare som hjälpte dem bland annat i juridiska och ekonomiska frågor. De tog även hjälp av en större revisionsbyrå på Malta. Åklagaren har gjort gällande att det har varit fråga grova brott då det rört sig om betydande belopp som ingått som led i en brottslighet som utövats systematisk eller i större omfattning. De oriktiga uppgifterna upptäcktes först i samband Skatteverkets granskning efter den s.k. Paradisläckan. Makarna har förnekat brott och uppgett att de förlitat sig helt på sin rådgivares uppgifter om att pengarna från bolagen på Malta redan var beskattade och kunde tas hem utan skattekonsekvenser. Rådgivaren har också förnekat brott men vidgått att han varit vårdslös.

Tingsrätten har bedömt att åklagaren inte har kunnat bevisa att makarna och rådgivaren agerat med uppsåt varför tingsrätten frikänt de tilltalade. Även åklagarens yrkande om skattetillägg har avslagits.