Fråga om rättegångskostnader

2022-06-17

Frågan i målet har varit om en part genom vårdslöshet eller försummelse i rättegången i Patent- och marknadsdomstolen har orsakat rättegångskostnader för motparten och om parten därför är skyldig att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ersätta dessa kostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det i detta fall inte fanns förutsättningar att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ålägga parten kostnadsansvar.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet överklagas till Högsta domstolen.