Förvaltningsrätten var inte behörig vid avgörandet av en serie upphandlingsmål gällande samtliga regioners upphandling av vårdbemanning.

2023-07-07

Förvaltningsrätten i Göteborg har avslagit ansökningar om överprövning av ett antal upphandlingsmål gällande samtliga regioners samordnade upphandling av hyrläkartjänster och sjukskötersketjänster. Förvaltningsrätten har dömt med två juristdomare men utan medverkan av nämndemän. Kammarrätten har gjort bedömningen att det av särskild anledning har varit påkallat att målet prövas av en fullsutten rätt och att nämndemän borde ha deltagit i avgörandet. Domarna har därför upphävts och målen visats åter för ny prövning av förvaltningsrätten.

Med hänsyn till att det är fråga om en upphandling av vårdtjänster för landets samtliga regioner och till ett mycket högt värde och även med hänsyn till målens komplexitet i övrigt anser kammarrätten att det funnits särskild anledning att målen prövas av fullsutten rätt. Detta innebär att nämndemän borde ha deltagit vid avgörandet av målen, säger Petter Classon, kammarrättslagman.