Förvaltningsrätten upphäver beslut av IVO

2022-04-11

IVO har enligt sitt beslut i sin tillsyn av Novolab funnit flera indikationer på allvarliga patientsäkerhetsbrister och risker ur smittskyddshänseende. En av de saker som IVO tagit upp är att reseintyg för covid-19 kan ha utfärdats utan att PCR-tester har analyserats. IVO menar bl.a. att tiden mellan provtagning och analys i vissa fall varit så kort att alla prover inte har analyserats innan reseintyg utfärdats. Förvaltningsrätten kommer dock fram till att Novolab har lämnat en godtagbar förklaring till de relativt korta analystider som IVO uppmärksammat, och att det saknas konkreta omständigheter som talar för att Novolab skulle ha låtit bli att analysera prover eller gjort bristfälliga analyser.

Andra brister som IVO tagit upp är att ansvarig läkare inte gjort anmälningar eller smittspårat enligt smittskyddslagen samt att det funnits brister i journalföringen. Förvaltningsrätten anser inte att de brister som konstaterats på dessa områden är att se som allvarliga patientsäkerhetsbrister.

Övriga brister som tagits upp av IVO rör bl.a. vårdhygien och smittskyddsåtgärder på provtagningsenheter, hantering av avfall och förvaring av prover.

Förvaltningsrätten anser att IVO:s utredning visar att det funnits brister på dessa områden och att de är allvarliga ur patientsäkerhetssynpunkt. Förvaltningsrätten anser dock inte att de varit så betydande och överhängande att ett förbud framstår som motiverat. Här har förvaltningsrätten bl.a. tagit hänsyn till att bristerna noterats vid kontroller i augusti och september 2021 medan IVO:s beslut om tillfälligt förbud fattades först i januari 2022.

– Ett förbud av verksamheten är den yttersta åtgärden och bör användas bara om effekterna av ett föreläggande inte kan avvaktas. Enligt förvaltningsrättens uppfattning är dessa brister av sådant slag att den första åtgärden borde ha varit ett föreläggande. Förvaltningsrätten anser alltså att det inte finns skäl för ett beslut om tillfälligt förbud varför beslutet ska upphävas, säger rådmannen Annette Spjuth.