Förvaltningsrätten avslår överklagande av HSAN:s beslut att återkalla läkares legitimation

2023-05-25

HSAN gjorde bedömningen att det inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet att ordinera och överlämna läkemedel förskrivna för annan, på felaktig indikation och i dödliga doser. HSAN framhöll också i sitt beslut att läkarens handlande strider mot hälso- och sjukvårdslagens syfte och i allra högsta grad är förtroendeskadligt för en legitimerad yrkesutövare. Enligt HSAN hade läkaren oavsett bevekelsegrunder visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.

Den tidigare läkaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Han menar bland annat att förfarandet inte är i strid med internationell vetenskap och beprövad erfarenhet och att han handlat helt i enlighet med patientens önskemål. Han framhåller även att återkallelse av läkarlegitimationen på grund av hans agerande står i strid med rättigheterna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. IVO motsatte sig ändring av HSAN:s beslut.

Förvaltningsrätten har avslagit klagandes överklagande.

– Målet aktualiserar frågor av principiell och etisk karaktär om livets slutskede. Det finns därför skäl att understryka att det som domstolen haft att pröva enbart är om den tidigare läkarens agerande i detta enskilda fall medför att han är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, vilket domstolen konstaterar, säger chefsrådmannen Caroline Dyrefors Grufman.