Fällande dom i Flugsvamp 2.0-målet

2022-06-17

Flugsvamp 2.0 var en marknadsplats på darknet där narkotika bjöds ut till försäljning inom Sverige. Under marknadsplatsens livstid – april 2015 till september 2018 – skedde över 300 000 överlåtelser av olika slags narkotika för sammanlagt drygt 350 miljoner kr. Åklagarna väckte i februari 2020 åtal mot en man som påstods vara den som varit administratör och ansvarig för Flugsvamp 2.0. Stockholms tingsrätt – som fann att det visserligen fanns kopplingar mellan mannen och administrationen av Flugsvamp 2.0 men att det inte var ställt utom rimligt tvivel att mannen varit ansvarig för marknadsplatsen – ogillade åtalet i den delen. Tingsrätten ogillade också åklagarnas yrkande om att mannen skulle dömas för grovt penningtvättsbrott med koppling till Flugsvamp 2.0, men dömde mannen för vissa andra brott, bl.a. för grovt narkotikabrott, och bestämde påföljden till fängelse i 1 år och 10 månader.

Huvudförhandlingen i hovrätten har pågått i drygt 20 dagar. Under huvudförhandlingen har omfattande skriftlig bevisning presenterats, bl.a. om hur olika bitcointransaktioner har kunnat spåras.

Åklagarna har i hovrätten även beskrivit hur misstankarna mot den åtalade mannen uppkom genom jämförelser av olika texter som publicerats på marknadsplatsens forum och på Flashback och texter skrivna av den åtalade mannen. Textanalyserna har presenterats i hovrätten och hovrätten instämmer i åklagarnas bedömning att dessa talar för att det är den åtalade mannen som har varit ansvarig för marknadsplatsen.

Det har även framkommit att bitcoin som kommer från marknadsplatsen vid ett stort antal tillfällen och till mycket stora värden har satts in på den åtalade mannens konton eller på annat sätt hanterats av honom. Detta visar, enligt hovrätten, att mannen haft direkt åtkomst till marknadsplatsens medel. Den bevisning som har presenterats visar också att mannen varit involverad i marknadsplatsens uppbyggnad från start till dess att han greps. Vid en samlad bedömning av den utredning som har presenterats anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det är bevisat att det är den åtalade mannen som ensam har varit administratör och ansvarig för marknadsplatsen.

Den handel som har bedrivits på Flugsvamp 2.0 har inte bara avsett narkotika utan även försäljning av dopningsmedel och läkemedel. Svea hovrätt dömer därför mannen för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott och brott mot lagen om handel med läkemedel. På grund av de olika åtgärder som mannen har vidtagit med vederlaget från handeln på marknadsplatsen dömer hovrätten honom även för grovt penningtvättsbrott. Hovrätten anser vidare att mannen har gjort sig skyldig till det grova narkotikabrott som tingsrätten har dömt honom för.

Påföljden bestäms till fängelse i 11 år och 8 månader. Hovrätten har också förpliktat mannen att till staten betala ett belopp om 1 479 bitcoin, vilket motsvarar den vinst som han har gjort på sin brottsliga verksamhet.

Hovrätten beslutade i samband med att huvudförhandlingen avslutades att häkta den åtalade mannen i hans utevaro. Han är, såvitt är känt för hovrätten, ännu inte gripen.

- Det är bevisat att den åtalade mannen har varit ensam administratör och ansvarig för Flugsvamp 2.0 under de nästan 3,5 år som narkotikamarknadsplatsen har varit verksam. Värdet av den brottsliga verksamhet som har bedrivits på marknadsplatsen har uppgått till flera hundra miljoner kr. Det har varit fråga om en synnerligen organiserad verksamhet – för vilken mannen varit huvudman – som har varit ägnad att leda till en omfattande spridning av narkotika. Omständigheterna är sammantaget så försvårande att enbart straffvärdet för det synnerligen grova narkotikabrottet motsvarar maxstraffet för det brottet, fängelse i 10 år. Mannen har även gjort sig skyldigt till andra allvarliga brott, bl.a. grovt penningtvättsbrott. Vi har därför kommit fram till att påföljden för den samlade brottsligheten ska bestämmas till fängelse i 11 år och 8 månader säger rättens ordförande, hovrättsrådet Sven Jönson.