Ett nytt avgörande om kränkningsersättning

2023-04-13

Det har funnits oklarhet om de eftersträvade högre ersättningsnivåerna ska slå igenom också när det gäller kränkningar vid brottslighet som skett före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen den 1 juli 2022.

Högsta domstolen klargör nu att den nya lagstiftningen, och de uttalanden om höjda nivåer som gjordes i anslutning till den, inte kan ges någon omedelbar betydelse för bestämmandet av vilken ersättning som ska betalas för en kränkning som skedde före ikraftträdandet. Ersättningen för denna kränkning ska i stället bestämmas utifrån den ersättningsnivå som, enligt vedertagen rättspraxis vid domstillfället, gäller för sådana äldre ersättningsfall.

I det aktuella målet fastställs därför hovrättens dom att gärningsmannen ska betala 170 000 kr som samlad kränkningsersättning för två våldtäkter han begick i november 2021.